Flutter – Dispose

Flutter’da dispose yöntemi, bir Stateful widget veya bir State objesi yaşam döngüsünden kaldırıldığında çağrılan bir metoddur. Dispose metodu, widget’in veya state’in kullanılmadığı durumlarda kaynakları temizlemek ve hafızada sızıntıları önlemek için kullanılır.

dispose yöntemini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Bir Stateful widget oluşturun veya bir State sınıfı tanımlayın.
 • State sınıfına dispose yöntemini ekleyin. Bu yöntem aynı sınıfta @override anotasyonuyla birlikte tanımlanmalıdır.
 • dispose yönteminde temizleme işlemlerini gerçekleştirin. Örneğin, animasyonları durdurun, timer’ları iptal edin, dinleyicileri kaldırın veya diğer kaynakları serbest bırakın.
import 'package:flutter/material.dart';

class MyWidget extends StatefulWidget {
 @override
 _MyWidgetState createState() => _MyWidgetState();
}

class _MyWidgetState extends State<MyWidget> {
 Timer _timer;

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  _timer = Timer.periodic(Duration(seconds: 1), (timer) {
   // Timer çalıştığında yapılacak işlemler
  });
 }

 @override
 void dispose() {
  _timer.cancel(); // Timer'ı iptal et
  super.dispose();
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  // Widget oluşturma işlemleri
 }
}

Yukarıdaki örnekte, _MyWidgetState sınıfı, _timer adında bir Timer nesnesi tanımlar ve initState yönteminde başlatır. dispose yöntemi, Stateful widget yaşam döngüsünden kaldırıldığında _timer‘ı iptal eder ve gereksiz hafıza kullanımını önler.

Unutmayın, Stateful widget veya State objesi kullanılmadığı zamanlarda dispose yöntemi çağrılacaktır. Bu nedenle, kaynakları serbest bırakmak ve hafıza sızıntılarını önlemek için bu yöntemi doğru şekilde kullanmanız önemlidir.

Dispose() yöntemi, genellikle kullanıcı farklı bir ekrana geçtiğinde veya uygulamayı kapattığında, pencere öğesi ağaçtan kalıcı olarak kaldırıldığında, bir pencere öğesinin State nesnesinde çağrılır.

Flutter – kDebugMode

kDebugMode Flutter’ın dart:core kütüphanesindeki bir sabittir. Bu sabit, kodun debug (hata ayıklama) modunda çalışıp çalışmadığını belirlemek için kullanılır.

Flutter uygulamalarını geliştirirken, genellikle iki farklı modda çalışırız: debug modu ve release modu. Debug modunda çalışırken, hata ayıklama araçlarına erişebilir, hataları daha ayrıntılı olarak görebilir ve performans optimizasyonlarından vazgeçebiliriz. Release modunda ise uygulama performansı için optimizasyonlar yapılır ve hata ayıklama araçları devre dışı bırakılır.

kDebugMode sabiti, kodun hangi modda çalıştığını belirlemek için kullanılır. Bu sabit bool türündedir ve debug modunda çalışıyorsa true, release modunda çalışıyorsa false değerini alır.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasında kDebugMode sabiti kullanılarak debug modunda çalışırken bazı özel davranışlar sağlanabilir:

if (kDebugMode) {
 // Debug modu özel davranışları burada gerçekleştir
 print('Debug modunda çalışılıyor');
 // Hata ayıklama araçlarına erişim sağla
} else {
 // Release modu özel davranışları burada gerçekleştir
 print('Release modunda çalışılıyor');
 // Performans optimizasyonları yap
}

Bu şekilde, kodun çalıştığı modu belirlemek ve bu modlara özgü davranışlar sağlamak için kDebugMode sabitini kullanabilirsiniz.

Flutter – Navigation (pushNamed)

Flutter’da, uygulamanızdaki farklı sayfalar arasında gezinmek için Navigation kullanabilirsiniz.

İlk olarak, gezinmek istediğiniz sayfaları tanımlamanız gerekiyor. Bunu MaterialApp widget’ının içindeki MaterialApp.routes özelliği ile yapabilirsiniz. Örneğin:

MaterialApp(
 routes: {
  '/': (context) => HomePage(),
  '/second': (context) => SecondPage(),
 },
)

Yukarıdaki örnekte, ‘/’ yolu ana sayfaya, ‘/second’ yolu ise ikinci sayfaya yönlendirir. Ana sayfada bir düğme olsun ve bu düğme ikinci sayfaya geçiş yapsın.

class HomePage extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Ana Sayfa'),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     child: Text('İkinci Sayfaya Git'),
     onPressed: () {
      Navigator.pushNamed(context, '/second');
     },
    ),
   ),
  );
 }
}

Yukarıdaki kodda, ElevatedButton’un onPressed olayı tetiklendiğinde Navigator.pushNamed kullanılarak ‘/second’ yolu üzerinden ikinci sayfaya geçiş yapılır.

İkinci sayfada, bir geri düğmesi ekleyebilirsiniz. Bu düğme Navigator.pop kullanılarak önceki sayfaya döndürülür.

class SecondPage extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('İkinci Sayfa'),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     child: Text('Geri Dön'),
     onPressed: () {
      Navigator.pop(context);
     },
    ),
   ),
  );
 }
}

Flutter GetX – Dialog

Flutter GetX paketi, kolay ve hızlı bir şekilde dialoglar oluşturmak için kullanabileceğiniz Get.dialog() fonksiyonunu sağlar.

Get.dialog(
       AlertDialog(
        title: Text('Merhaba!'),
        content: Text('Dialog kullanımı öğreniyorum.'),
        actions: [
         TextButton(
          onPressed: () => Get.back(),
          child: Text('Kapat'),
         ),
        ],
       ),
);

Örneğin, bir butona tıklama işlemi sonrası bir dialog göstermek istediğinizi varsayalım. İşte bu senaryo için bir örnek kod:

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';

class MyHomePage extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Dialog Kullanımı'),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     onPressed: () {
      Get.dialog(
       AlertDialog(
        title: Text('Merhaba!'),
        content: Text('Dialog kullanımı öğreniyorum.'),
        actions: [
         TextButton(
          onPressed: () => Get.back(),
          child: Text('Kapat'),
         ),
        ],
       ),
      );
     },
     child: Text('Dialog Göster'),
    ),
   ),
  );
 }
}

Flutter GetX – Snackbar

GetX ile snackbar kullanımı oldukça kolaydır. Snackbar, uyarı mesajlarını kullanıcılara göstermek için kullanılan bir araçtır. İşlem sonucunu kullanıcıya bildirmek veya hata mesajı göstermek için kullanılabilir.

GetX ile Snackbar kullanmak için, Get.snackbar() metodunu kullanabilirsiniz.

Get.snackbar(
 'Title',
 'This is a snackbar',
 duration: const Duration(seconds: 3),
);

Yukarıdaki kod bloğunda, GetX ile snackbar’ı kullanarak ‘Title’ başlığı ve ‘This is a snackbar’ mesajını ekledik. Ayrıca, snackbar’ın görüntülenme süresini belirlemek için duration parametresini kullandık.

Snackbar’a bir buton eklemek için, action parametresini kullanabilirsiniz.

 Get.snackbar(
  'Title',
  'This is a snackbar',
  duration: const Duration(seconds: 3),
  snackPosition: SnackPosition.BOTTOM,
  backgroundColor: Colors.black,
  colorText: Colors.white,
  margin: const EdgeInsets.only(bottom: 10, left: 5, right: 5),
  mainButton: TextButton(
    onPressed: () {
       // do something
    },
    child: const Text('Button',
        style: TextStyle(color: Colors.white)),
    ),
);